VỊ TRÍ PHÁP LÝ

Viện Khoa học, Công nghệ và Giáo dục Việt Nam (viết tắt Viste) là tổ chức khoa học, công nghệ và giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, hoạt động theo giấy phép số A-2507 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tự chủ về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhận sự và tài chính theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng.