Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

a) Hội đồng Viện gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Uỷ viên (nếu có).

b) Ban điều hành Viện: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và Kế toán trưởng.

c) Ban chuyên môn: Là các ban nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu triển khai các chương trình, dự án, và/hoặc các sự kiện cụ thể trong giáo dục với đội ngũ cán bộ, nhân viên làm việc chính thức và làm việc kiêm nhiệm.Gồm các ban như sau:

- Ban nghiên cứu và tư vấn giáo dục;

- Ban phát triển liên thông, kết nối chương trình trong và ngoài nước;

- Ban Công nghệ giáo dục;

- Ban phát triển nguồn nhân lực và liên kết đào tạo doanh nghiệp;

- Ban nghiên cứu, đánh giá chất lượng giáo dục.

- Ban nghiên cứ tư vấn chuyển đổi số

- Ban Tạp chí khoa học.

d) Các phòng, ban khác: Tùy theo từng giai đoạn phát triển sẽ thành lập các phòng, ban phù hợp với quy mô, chức năng, nhiệm vụ của Viện.

e) Hội đồng khoa học.

f) Các chi nhánh các tỉnh, thành phố khác trong phạm vi cả nước.