Sứ mạng - Tầm nhìn

VỊ TRÍ PHÁP LÝ

Viện Khoa học, Công nghệ và Giáo dục Việt Nam (viết tắt Viste) là tổ chức khoa học, công nghệ và giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, hoạt động theo giấy phép số A-2507 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tự chủ về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhận sự và tài chính theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng.

TẦM NHÌN

Trở thành một trung tâm khoa học hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ và giáo dục, cung ứng dịch vụ tư vấn, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện về khoa học, công nghệ giáo dục Việt Nam.

SỨ MẠNG

Tiếp tục phát triển nền khoa học, công nghệ và giáo dục; xây dựng những luận cứ khoa học đổi mới khoa học, công nghệ và giáo dục; nghiên cứu xây dựng các chiến lược, chính sách, chương trình trong lĩnh vực hoạt động của Viện và cung ứng các dịch vụ tư vấn đáp ứng nhu cầu xã hội.

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG

Viện là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động theo cơ chế không vì lợi nhuận theo khuôn khổ pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và pháp luật các nước liên quan;

Mọi hoạt động đều vì mục tiêu phát triển giáo dục và không nhằm mục tiêu lợi nhuận. Nếu Viện có được bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ hoạt động của mình thì sẽ giành tỷ lệ không vượt quá lãi suất trái phiếu chính phủ để làm phần thưởng cho các nhà đầu tư, nhà sáng lập, những người có công đóng góp cho sự phát triển Viện; toàn bộ số lợi nhuận còn lại sẽ được dùng để tái đầu tư cho các hoạt động để phát triển Viện;

Viện độc lập trong quá trình triển khai các hoạt động và thực hiện các dự án/đề án nghiên cứu và phát triển của mình hay các dự án/đề án mà mình tham gia. Các ý kiến hay kết quả nghiên cứu do Viện đưa ra hoàn toàn dựa vào sự khách quan, tính minh bạch và trên cơ sở khoa học, không bị ảnh hưởng hay chi phối bởi bất cứ tổ chức hay cá nhân nào;

Viện hợp tác với các cơ quan, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để triển khai các hoạt động của mình. Viện là ngôi nhà chung của các học giả, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài nước thuộc mọi thành phần có cùng tâm huyết với khoa học, cùng quan điểm và mục tiêu với Viện;

Mọi hoạt động của Viện đều hướng tới mục tiêu khai sáng, khai minh, khai phóng, hiện đại và tiến bộ cho Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. Viện sẽ không triển khai hay tham gia vào các hoạt động đi ngược lại chủ trương này.