Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng

Viện Khoa học Công nghệ & Giáo dục Việt Nam có chức năng nghiên cứu, thực hiện các chương trình, đề tài, phát triển dự án trong lĩnh vực giáo dục; hợp tác trong và ngoài nước để tiếp nhận công nghệ mới, chuyển đổi số và khởi nghiệp, công gắn đào tạo với nghiên cứu và tư vấn các dịch vụ liên quan đến giáo dục, phát triển nguôn nhân lực, khoa học công nghệ và các lĩnh vực hoạt động của Viện.

Nhiệm vụ

Hoạt động nghiên cứu:

Nghiên cứu ứng dụng là một trong các nhiệm vụ chính của Viện, cụ thể: hệ thống quản trị và chính sách giáo dục, công nghệ và khoa học trong giáo, hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục, chiến lược phát triển phát triển nguồn nhân lực gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội.

Viện thực hiện đề tài nghiên cứu, các chương trình, dự án trong lĩnh vực giáo dục trong và ngoài nước

Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo:

Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về các lĩnh vực giáo dục đại học, chuyển giao tri thức, để phát triển giáo dục đại học.

Viện tổ chức sinh hoạt học thuật thường xuyên về các đề tài thuộc lĩnh vực giáo dục đại học; là diễn đàn để các nhà khoa học, các học giả, các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục trong và ngoài nước giao lưu, trao đổi, thảo luận về các vấn đề then chốt mang tính lý thuyết và thực tiễn của giáo dục đại học.

Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

Viện hợp tác với các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu, các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, các tổ chức giáo dục trong nước và nước ngoài để cung cấp chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các nhà nghiên cứu, các nhà giáo dục, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng, giảng viên và các nhà hoạch định chính sách cùng các đối tượng khác có liên quan về quản lý và phát triển chương trình đào tạo; về hệ thống đảm bảo chất lượng; xây dựng chiến lược; tự chủ đại học và các lĩnh vực khác liên quan tới giáo dục.

Cung cấp các dịch vụ tư vấn

Viện cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá chất lượng giáo dục đại học cấp chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục (Trường, Viện, Khoa) theo chuẩn quốc tế; thiết kế chương trình đào tạo ngành/liên ngành; xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng mềm; xây dựng, thực hiện và đánh giá chiến lược; thực hiện các dịch vụ tư vấn về tổ chức, quản lý giáo dục; thực hiện liên kết/hợp tác các chương trình giảng dạy và nghiên cứu của các trường trong nước với ngoài nước gồm các hoạt động nghiên cứu; xây dựng mô hình và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cấp quốc gia, vùng và khu vực.

Hoạt động cộng đồng

Viện hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước (bao gồm các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, những người có trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm và các đối tượng liên quan khác) để triển khai các dự án mang tính giáo dục cộng đồng. Kết nối các bên liên quan trong và ngoài nước về giáo dục đại học để tiếp nhận công nghệ giáo dục mới; phát huy tối ưu nguồn lực xã hội cho sự phát triển hệ thống giáo dục.

Hoạt động tư vấn du học

Viện hợp tác với các trường, tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài để triển khai các hoạt động tư vấn du học nhằm góp phần nâng cao tri thức, kỹ năng học tập, làm việc cho mọi đối tượng người học để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, chuyên nghiệp của các nhà tuyển dụng, đặc biệt là các môi trường làm việc hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, tạo ra các cơ hội để các cơ sở giáo dục giữa các quốc gia kết nối, hợp tác, chia sẻ giá trị và thúc đẩy phát triển các nguồn lực cho giáo dục.

Hoạt động kết nối và hợp tác như trên nhằm thực hiện các nhiệm vụ của Viện, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước đem lại giá trị chung cho toàn xã hội.

Hoạt động báo chí

Là diễn đàn công bố các nghiên cứu, quan điểm, đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và các tư tưởng, lý luận cách mạng tiến bộ trên thế giới về công nghệ và giáo dục. Công bố kết quả nghiên cứu khoa học của giới học thuật được thể hiện thông qua các bài báo khoa học công nghệ, khoa học giáo dục, pháp luật kinh tế xã hội.

Hoạt động tư vấn chuyển đổi số

Viện hợp tác với các tổ chức kinh tế, xã hội trong nước và nước ngoài để triển khai các hoạt động tư vấn chuyển đổi số.