Thông tin

Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng Viện Khoa học Công nghệ & Giáo dục Việt Nam có chức năng nghiên cứu, thực hiện các chương trình, đề tài, phát triển dự án trong lĩnh vực giáo dục; hợp tác trong và ngoài nước để tiếp...