Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy a) Hội đồng Viện gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Uỷ viên (nếu có). b) Ban điều hành Viện: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và Kế toán trưởng. c) Ban chuyên môn: Là các ban...